Slovenský Hucul Klub  -  Organizácia s cieľom záchrany chovu huculských koní. Predaj koní a jazdecká turistika.
Adresa: Sihla, 97653 Sihla
Web: http://www.hucul.sk

Lom nad Rimavicou 4, 97653 Lom nad Rimavicou
Prevádzka: 3km od Lomu nad Rimavicou – obec Sihla
(pri obecnom úrade doprava do kopca až pod les)
Telefonický kontakt: Milan Gonda  0903/404 232
E-mail: hucul@hucul.sk

Slovenský zväz chovateľov a priateľov Huculských koní
Zväz chovateľov huculských koní:
http://www.hucule.sk

Ing. Silvia Letková (ZCHHK)
Beňušovce 9; 032 22 Liptovský Trnovec
Telephone: 00421 907 441 640
Email: letkova@euprojekty.sk

SZCHAPHK; Lom nad Rimavicou 4; PSČ 976 53
telefón: 0905/220162 (MVDr. Peter Kováč)

 Podľa autorov Hitríka, Gábriša a Popeska je hucul potomkom pôvodného divého koňa aký žil aj na území Západných Karpát. Kostrové nálezy z Podtatranskej kotliny na hornom toku Váhu, Popradu a Hornádu ukazujú na jeho prítomnosť a dokazujú aj jeho neskoršiu existenciu v zdomácnenej forme. V zootechnickom zatriedení zodpovedá kmeňu Gurgul, charakteristickému svojou typickou hlavou. Tohto originálneho koníka označil Hitrík vedeckým menom "Equus gmelini Antonius, 1912 sspec. Montana Hackl, 1938, var. Karpaticus, subvar. Beskydyensis".
Po slovensky: horský tarpan karpatský, subvarieta beskydská. ...a po našom "Náš hucul".

Zlatý Hucul  -  Chov koní. Výuka jazdy na koni. Vozenie detí na koňoch a osloch. Vychádzky do terénu. Pastevné ustajnenie koní.
Adresa: Záhrady pri Dunaji 9064, dom č. 835, 94612 Zlatná na Ostrove
Web: http://www.zlatyhucul.sk/ ...dunajským lužným lesom na chrbte koňa... (Martina Jendreková)
E-mail: info@zlatyhucul.sk
Telefón: 0948 133 513

Zbor huculov pod Tatrami - Bc. Ladislav Csillag
Kurzy turistického jazdenia na koni, hipoterapia.
Adresa: Tokajícka 14, 04022 Košice
Web: http://www.hucultour.sk/
Telefón: 0903 712 401

Chovateľov na Slovensku zastupuje v H.I.F.
 Národný hrebčín Topoľčianky, š.p.
 http://www.nztopolcianky.sk/sk/index.php
Jeho riaditeľom je Ing. Michal Horný, PhD., ktorý je i viceprezidentom H.I.F.
V chovateľskej komisii je Ing. Emil Kovalčík, PhD., vedúci plemennej knihy
a predseda rady plemennej knihy Hucul.
H.I.F. rieši aktuálne otázky označovania, registrácie, evidencie a overovania
totoţnosti a „čistoty“ huculských koní. Organizuje medzinárodné stretnutia,
zasadania generálneho predstavenstva, chovateľskej komisie a prehodnocuje
výsledky chovu v jednotlivých krajinách. Členské organizácie spolupracujú
pri výmene informácií, ale aj plemenného materiálu.
V súčasnosti pripravujú spoločný projekt v rámci výskumnej úlohy pod záštitou FAO.

Klub slovenských turistov
http://www.kst.sk/index.php
Jazdecká turistika - Sekcia jazdeckej turistiky KST 2014-2018
HUČKO MICHAL, Ing. arch., predseda, Hviezdoslavova 105/A,  900 31 Stupava, team.3@orangemail.sk, 0905/303 573
BIBZA PETER, Ing., 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov, bibza.peter@inmail.sk, 0910/363 259
ORGONÍK JAROMÍR, Ing., č.d.73, 906 05 Sobotište, jaroo@zoznam.sk, 0918/666 101

Agroturistika Trenčín
CHOV HUCULSKÝCH KONÍ
http://www.hucultn.wbl.sk/
Miloš Čerešňa; Istebnícka 15; 911 05 Trenčín
Tel.: 0904 339 250
E-mail: ceresnamilos@gmail.com

Huculská magistrála
http://www.huculskamagistrala.sk/externe/klaster/home.nsf/page/Huculska_magistrala
http://www.huculskamagistrala.sk/externe/klaster/home.nsf/homepage/2
http://www.huculskamagistrala.sk/
Huculská magistrála ako jedinečný produkt cestovného ruchu sa začal budovať v roku 2009. Iniciátormi nápadu a aj jeho realizátormi boli Slovenský hucul klub a Zbojská, s.r.o. Neskôr sa k nim aktívne pripojila Správa Národného parku. Základnou myšlienkou bolo ponúknuť návštevníkom putovanie v sedle huculských koníkov na území Muránska planina - Čierny Hron.
V súčasnosti Huculské magistrála prerastá do širšieho komplexu zámerov a služieb: od záchrany chovu huculov v NP Muránska planina a zachovávanie biodiverzity územia, cez rôzne druhy vzdelávania, až po vytvorenie produktového klastra cestovného ruchu a rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu. Kľúčovým však naďalej ostáva budovanie kvalitného produktu „Putovanie po huculskej magistrále“.
E-mail: huculskamagistrala@gmail.com - - - info@zbojska.sk                             -  CELÝ TEXT - 

Chov Huculov na Muránskej planine (pripravovaný projekt 2009 - 2010 )
http://www.npmp.sk/obsah/chov-huculov-na-muranskej-planine-pripravovany-projekt 
Správa Národného parku Muránska planina pracuje už niekoľko týždňov na príprave projektu, ktorý je zameraný na vybudovanie centra chovu koní Hucul na Muránskej planine.
Tento projekt nadväzuje na Bavorsko – slovenský projekt, ktorý v rokoch 2007 – 2008 realizovala v našom regióne v spolupráci s národným parkom nemecká organizácia Blue! advancing european projects z Freisingu. „Kone Hucule v NP Muránska planina“ bol vtedy jeden z deviatich predprojektových návrhov, ktoré boli rozpracované a pripravené ako projekty, ktoré by sa v regióne mohli v budúcnosti realizovať za predpokladu, že sa na ne nájde vhodný zdroj financovania. V súčasnosti sa ukazuje ako možný zdroj financovania na realizáciu nášho projektu nemecká nadácia Heidehof Stiftung GmbH. Projekt bol v januári zaslaný do nadácie na posúdenie, momentálne je v procese schvaľovania. Prebehli tiež jednania s potenciálnymi partnermi projektu, ktorí by rôznou mierou mohli na jeho realizácii participovať – Národný žrebčín Topolčianky š.p., Lesy SR š.p., Mikroregión Muránska planina, Hucul klub a Zbojská s.r.o.                       - CELÝ TEXT -