Chov Huculov na Muránskej planine (pripravovaný projekt 2009 - 2010)

Správa Národného parku Muránska planina pracuje už niekoľko týždňov na príprave projektu, ktorý je zameraný na vybudovanie centra chovu koní Hucul na Muránskej planine.

Tento projekt nadväzuje na Bavorsko – slovenský projekt, ktorý v rokoch 2007 – 2008 realizovala v našom regióne v spolupráci s národným parkom nemecká organizácia Blue! advancing european projects z Freisingu. „Kone Hucule v NP Muránska planina“ bol vtedy jeden z deviatich predprojektových návrhov, ktoré boli rozpracované a pripravené ako projekty, ktoré by sa v regióne mohli v budúcnosti realizovať za predpokladu, že sa na ne nájde vhodný zdroj financovania. V súčasnosti sa ukazuje ako možný zdroj financovania na realizáciu nášho projektu nemecká nadácia Heidehof Stiftung GmbH. Projekt bol v januári zaslaný do nadácie na posúdenie, momentálne je v procese schvaľovania. Prebehli tiež jednania s potenciálnymi partnermi projektu, ktorí by rôznou mierou mohli na jeho realizácii participovať – Národný žrebčín Topolčianky š.p., Lesy SR š.p., Mikroregión Muránska planina, Hucul klub a Zbojská s.r.o.

Čo je cieľom projektu?

Využiť kone na obhospodarovanie vytipovaných lúk na Muránskej planine.

Spásaním vybraných lokalít podporíme zachovanie biodiverzity vzácnych lúčnych spoločenstiev. Mnohé lúky a niekdajšie pasienky dnes nik nevyužíva a sekundárna sukcesia si postupne vyberá svoju daň. Aj starí gazdovia vedeli, že pokiaľ lúku nebudú kosiť alebo ju nebude spásať dobytok, postupne zarastie a za niekoľko desiatok rokov sa z lúky stane les. Hospodárov, ktorí sa dnes venujú tradičnému obhospodarovaniu lúk a pasienkov na Muránskej planine, je žalostne málo. Ak sa snažíme zachovať aspoň tie najcennejšie lokality, stojí nás to nemalé úsilie a značné finančné prostriedky. Náš projekt by mal teda aspoň čiastočne prispieť k zachovaniu toho, čo sa snažíme v národnom parku chrániť.

Prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne.

Kone, pasúce sa na lúkach, patria medzi atraktivity lákajúce turistov. Zároveň kôň predstavuje dnes už zriedkavý dopravný prostriedok. Pritom jazda na koni je vynikajúca a veľmi atraktívna forma relaxu a športového vyžitia. Kone sú dnes neodmysliteľne spájané s Muránskou planinou, vďaka ich polodivokému chovu na Veľkej lúke, ktorý prevádzkuje organizácia Lesy SR, š.p.

Vraví sa, že z konského chrbta je Muránska planina najkrajšia. Či je to tak, alebo nie, chceme umožniť zažiť návštevníkovi aj v rámci tohto projektu. Vytvoríme ponuku jedno alebo viacdenného jazdenia rôzne dlhými trasami národným parkom s možnosťou využitia služieb, ktoré budú poskytované v „prepriahacích staniciach“, strategicky rozmiestnených na území národného parku. Poviete si, čo je to tá „prepriahacia stanica“? Neobávajte sa, nechceme stavať veľký hotel v centre národného parku. Pôjde o malý drevený zrub s prvkami tradičnej ľudovej architektúry, s jednoduchým vybavením, v ktorom sa návštevník (nielen ten na koni, ale aj peší, či cykloturista) bude môcť občerstviť alebo prespať v skromných podmienkach, prípadne využiť možnosť zajazdiť si na koni v blízkom okolí alebo k najbližšej takejto stanici. Vzhľadom na to, že ide o pilotný projekt a balík finančných prostriedkov je obmedzený, uvažujeme v tejto fáze s vybudovaním len jedného takéhoto zariadenia, ktoré bude postavené na vopred vytipovanom mieste – v bývalom kameňolome, v sedle Burda.

Nositeľom tohto projektu bude síce v plnej miere Štátna ochrana prírody – Správa NP Muránska planina, avšak časť projektu, zameraná na ponuku v oblasti cestovného ruchu, by sa nedala realizovať bez spolupráce so subjektmi, ktoré majú v tejto oblasti už svoje skúsenosti. Preto sa už teraz počíta so zapojením konkrétnych subjektov a zariadení poskytujúcich služby v našom regióne v oblasti stravovania a konskej turistiky.

Prispieť k udržaniu plemena koňa Hucul.

Kôň Hucul má svoj pôvod v Karpatoch. Je priamym potomkom karpatského divého koňa tarpana. Človek len minimálne zasiahol krížením s inými plemenami do jeho vývoja. Medzinárodnou organizáciou FAO na záchranu ohrozených druhov bol hucul zapísaný do zoznamu ohrozených zvierat. V 70. rokoch žilo na našej planéte len okolo 300 huculských koní. Dnes už huculovi nehrozí vyhynutie. Je ale dôležité nájsť pre hucula nové uplatnenie v živote, aby sa jeho história neopakovala, pretože tento výnimočný kôň je jedným z mála nositeľov génov divých koní. (www.hucul.sk)

Vzhľadom na to, že ide o plemeno, ktoré má svoj pôvod v Karpatoch, je nenáročné na starostlivosť a pomerne dobre sa s ním pracuje, rozhodli sme zamerať v našom projekte práve na chov Hucula. Jedným z pilierov projektu teda bude aj šľachtiteľský chov tohto plemena. Počítame s postupným nákupom chovného stáda. V tejto oblasti je pre nás nevyhnutná vzájomná spolupráca s Národným žrebčínom Topoľčianky. Skúsenosti budeme čerpať aj od kolegov z Národného parku Aggtelek v Maďarsku, ktorí majú s chovom huculov bohaté skúsenosti.

Národný park Muránska planina

Ochrana prírody alebo rozvoj cestovného ruchu?

Muránska planina dosiaľ nepatrí k vyhľadávaným centrám turistického ruchu na Slovensku, čo po pravde je z hľadiska ochrany prírody výhodné. Avšak, v regióne národného parku žijú ľudia, ktorí z niečoho žiť musia. A práve nádherná zachovalá príroda národného parku ponúka ľuďom možnosť využiť jej jedinečnosť a zamerať sa na rozvoj cestovného ruchu.

Takže – ochrana alebo rozvoj?

Zlatou strednou cestou je trvalo-udržateľný turizmus, ktorého princípom je citlivo rozvíjať cestovný ruch v regióne národného parku pri súčasnom zachovaní prírodného bohatstva. A práve týmto smerom chceme podporovať aktivity miestnych podnikateľov, samospráv, regionálnych združení a miestnych ľudí. Žiadna výstavba niekoľkoposchodových veľkolepých hotelov, megalomanských lyžiarskych stredísk, lanoviek a parkovísk priamo v národnom parku. Devízou Muránskej planiny je pokoj, ktorý ponúka návštevníkom. Pri spoločnom úsilí a vzájomnej spolupráci a dopĺňaní sa všetkých subjektov, ktorí chcú cestovný ruch rozvíjať, s využitím nádhernej prírody ako lákadla, vytvorením zaujímavých atraktivít, ktoré vyplnia čas návštevníka a vybudovaním služieb s dôrazom na prívetivosť, pohostinnosť a ochotu, sa cestovný ruch v našom regióne postupne rozvinie.