Řád plemenné knihy

Asociace chovatelů huculského koně ( ACHHK )

 

Základní aspekty řádu plemenné knihy (PK)

 

1.1.   Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat,
vyhláška MZe ČR č. 471/2000 Sb,33/2001Sb. a 357/2001Sb., kterými se provádějí některá ustanovení citovaného zákona, zákon ČNR č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, Stanovy Asociace chovatelů huculského koně, Šlechtitelský program a Národní program ochrany genetických zdrojů.

 

Účel plemenné knihy, jeho naplňování, charakteristika  a členění

 

1.1.   Účelem PK je cílevědomé a soustavné udržování a zdokonalování genetické úrovně chované populace plemene huculský kůň.

 

1.2.   Pro naplnění tohoto úkolu ACHHK jako organizace, která je nositelem PK zejména:

 

¨      stanoví šlechtitelský program, standard plemene a chovný cíl obsahující  programy a metody šlechtění, rozsah a metody zjišťování a testování psychických vlastností (charakteru) a tělesných znaků (exterieru)

¨      usměrňuje a hodnotí vývoj plemene

¨      registruje chovy, plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK a spolupracuje s organizací, určenou k vedení ústřední evidence a organizací s gescí za GZ

¨      registruje, ověřuje a osvědčuje původ a chovnou hodnotu plemenných zvířat

¨      stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat vybraných k reprodukci populace  a podílí se na jejich výběru

¨      navazuje a udržuje kontakty se zahraničními organizacemi obdobného poslání

¨      zveřejňuje informace o stavu a výstupech PK ve spolupráci s organizací určenou  k vedení ústřední evidence

 

1.3.   PK huculského koně je jednotná a dosud otevřená. Jednotná PK vyjadřuje skutečnost, že v rámci ČR se zřizuje jedna PK pro dané plemeno. Dosud otevřená PK znamená, že je do 31.12.2002 je přístupná pro všechny chovatele a že do ní mohou být až do tohoto data zapisováni za dodržení přesně stanovených podmínek hřebci a klisny, kteří splňují podmínky pro zápis do některého z oddílů PK. Po tomto datu je možno do PK zapisovat pouze koně pocházející z rodičů zapsaných v této PK, případně z importu ze zahraničí se souhlasem RPK,

 

Chovná populace

1.1.   Chovnou populaci tvoří všichni jedinci (hřebci i klisny) narození na území České republiky a zapsaní v PK huculského koně. Dále jedinci narození v zahraničí, zapsaní v PK huculského koně v ČR a jedinci plemen, kteří byli v rámci šlechtitelského programu se souhlasem Rady PK do plemenné knihy zapsáni.

 

Chovatelské metody

1.1.   Asociace chovatelů huculského koně naplňuje chovný cíl šlechtitelského programu metodou čistokrevného chovu. Čistokrevným chovem rozumíme připařování jedinců chovné populace huculského koně (viz. 3.1.) .

1.2.   Příliv genů jiných plemen koní je přípustný pouze v souladu s šlechtitelským programem (viz. bod 5.4. programu ).

 

Chovatelské komise

 

1.1.   Posuzování exteriéru, charakteru hřebců a klisen i jejich potomstva provádí   v duchu ustanovení šlechtitelského programu příslušný inspektor pověřený ACHHK. Posuzování koní, u nichž je předpoklad, že budou zařazeni do genetických zdrojů, provádí komise pro genetické zdroje. Hřebce posuzuje  komise pro plemenné hřebce  a to zpravidla při výkonnostních zkouškách.

1.2.   Chovatelskou komisi pro genetickou rezervu a plemenné hřebce jmenuje výbor ACHHK  a pověřuje je činností na dobu 2 let. Komise mají pět členů a ze svého středu volí předsedu. Závěrů je dosahováno většinou hlasů.

1.3.   Chovatelská komise může udělit oprávnění k působení hřebce v plemenitbě na základě žádosti majitele, dosažení úrovně hodnocení exterieru a charakteru minimálně 7,1 bodů a po úspěšném složení výkonnostní zkoušky.

 

Obsah plemenné knihy

1.1.   Plemennou knihu tvoří

1.1.1.      Plemenné knihy hřebců a klisen

a)      HPK – Hlavní plamenná kniha

b)      PK– Plemenná kniha

c)      1PPK – První pomocná plemenná kniha

d)      2PPK– Druhá pomocná plemenná kniha

 

·        Pododdíly strakatých huculských koní k plemenné knize uvedené pod body         a) až d)

1.1.2.      Pomocné registry

-         plemenný registr (dále jen PR)

-         připouštěcí registr (dále jen PřR)

-         rejstřík chovatelů (dále jen RCH)

 

1.1.3.      V PK hřebců a v PK klisen jsou zapisováni jedinci plemene huculského koně, kteří splňují požadavky k zápisu ( viz. dále).

 

1.1.4.      Do PK hřebců se zapisují plemenní hřebci příslušného plemene po splnění specificky daných podmínek stanovených v platném šlechtitelském programu, směrnicích ACHHK a tohoto Řádu. Zápis do PK se uskuteční přihlášením hřebce k plemenné knize po předložení potvrzení o původu a zápisu komise o udělení oprávnění k plemenitbě.

 

1.1.5.      Do PK klisen jsou zapisovány  průběžně klisny, jejichž majitelé je přihlásí  k plemenné knize a které jsou evidovány v rámci ústřední evidence koní                s výjimkou těch, které jednotliví majitelé vyloučí a těch, které nesplňují podmínky stanovené v šlechtitelském programu,  směrnicích ACHHK a tohoto řádu.

 

1.1.6.      PK hřebců a PK klisen musí obsahovat:

 

         a) životní číslo koně

         b) základní číslo a jméno

         c) datum narození ( den, měsíc, rok)

         d) plemeno a pohlaví

         e) základní barvu a popis odznaků a výžehů, základní

            tělesné rozměry ( KVH, KVP, OH, Ohol)

         f) výslednou klasifikaci při zápisu do plemenné knihy

         g) životní nebo základní číslo a jméno otce a matky

         h) jméno a adresu chovatele

         ch) jméno a adresu majitele - aktuální stav

         i) datum zápisu do plemenné knihy

         j) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy, popř. úhynu

         k) u koní získaných z inseminace a z embryotransferu ověření původu

            dle krevních skupin a dalších polymorfních znaků

         l) výsledky v chovu, popř. výsledky výkonnostních zkoušek

         m) u plemenných hřebců potvrzení o provedení krevního testu DNA

         n) případná sportovní výkonnost

         o) údaje potřebné pro evidenci Národního programu genetických zdrojů

 

1.1.7.      V PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK. V případě, že samčí nebo samičí potomstvo není zapsáno do PK, je nadále vedeno v PR. Asociace HK může (prostřednictvím příslušné chovatelské komise nebo rady PK) odmítnout registraci samčího             a samičího potomstva hřebců, kteří nejsou zahrnuti do šlechtitelského programu  (jejich použití není v souladu s šlechtitelským programem) a nebo zhoršují prokazatelně úroveň svého potomstva. V PR jsou zvlášť označená hříbata, která mají předpoklady stát se genetickou rezervou.

 

1.1.8.       V PřR jsou evidována veškerá připouštění klisen a zapuštění hřebců, včetně provedených inseminací a transferu embryí. PřR je průpisový a obsahuje originál  a 3 kopie:

 

a)      originál je po připouštěcím období archivován v ústřední evidenci koní

b)      První průpis je zaslán po skončení připouštěcího období příslušnému uznaného chovatelského sdružení (ACHHK)

c)      Druhý a třetí průpis obdrží majitel klisny, přičemž druhý průpis je hlášenkou o narození hříběte a výsledku připouštění. Třetí průpis (s řádně vyplněným označením a popisem hříběte) se zasílá ústřední evidenci po zaregistrování hříběte v knize hříbat za účelem vystavení potvrzení o původu.

1.1.9.      V RCH jsou evidováni všichni chovatelé, kteří se přihlásí k zápisu v  PK.

 

 

Vedení plemenné knihy

 

1.1.   V rámci ČR je zřízena jediná plemenná kniha pro plemeno huculský kůň, jejímž     nositelem je uznané chovatelské sdružení ACHHK.

1.2.   Jednotlivé činnosti spojené s vedením PK  zajišťuje ACHHK sama prostřednictvím svých odborných pracovníků, nebo může svěřit výkon jednotlivých činností na smluvním základě  pracovníkům jiného vybraného uznaného chovatelského sdružení, oprávněným osobám nebo organizaci pověřené vedením ústřední evidence.

 

1.3.   Plemenná kniha huculského koně je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací a struktuře Národního programu uchování genetických zdrojů.

 

1.4.   Výstupy z PK pořizované na vhodných nosičích dat slouží pro vedení knihy,              aktualizaci údajů, naplnění cílů šlechtitelského programu, plnění úkolů ústřední evidence ve smyslu zákona č.154/2000 Sb, prováděcích vyhlášek a Národního programu ochrany genetických zdrojů.

 

1.5.   Správu, údržbu a novelizaci software PK zajišťuje ACHHK sama nebo na smluvním základě s organizací spravující ústřední evidenci.

 

 

1.6.   Kontrolu podmínek pro zápis a způsob zápisu do Plemenné knihy provádí průběžně šlechtitel. Vůči jeho rozhodnutí je možné odvolání k Radě PK.

 

Rada Plemenné knihy

 

1.1.   Pro řízení PK stanoví ACHHK pětičlennou Radu plemenné knihy ( Rada PK), kterou jmenuje výbor ACHHK na dobu 4 let.Výbor rovněž jmenuje předsedu Rady.

 

1.2.   Rada PK stanovuje metodické a organizační postupy, zásady vedení a řízení PK. Kontroluje jejich plnění, zejména oprávněnost zápisu jednotlivých zvířat do PK, rozhoduje ve sporných otázkách týkajících se PK a je oprávněna udělovat výjimky v rozsahu stanoveném řádem PK.

 

Ze závažných důvodů ( např. výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé nedostatky v evidenci, porušování ŘPK apod.) má Rada PK, právo pozastavit, odmítnout nebo zrušit účast chovatele v PK a vést ho dále až do pominutí důvodů pouze jako evidovaného člena PK.

 

1.3.   Proti rozhodnutí Rady PK je možné odvolání k orgánům ACHHK ve shodě s jejími stanovami.

 

 

Vystavování dokladů o původu

 

1.1.   Plemenná kniha huculského koně je vedena formou počítačové databáze a je průběžně aktualizována přebíráním dat v závislosti na zavedené struktuře předávání veškerých chovatelských informací a struktuře Národního programu uchování genetických zdrojů

 

Charakteristika a členění Plemenné knihy

 

1.1.   Charakteristika i členění PK je dáno tímto  řádem a vnitřními předpisy ACHHK tak, aby vyhověla požadavkům na  zajištění nezbytné základní chovatelské dokumentace   (připouštěcí rejstřík, potvrzení o původu koně, výpis z PK hřebců a klisen atd.), plnění šlechtitelského programu i cílů Národního programu ochrany GZ..

 

Podmínky pro zápis a způsob zápisu do Plemenné knihy

 

1.1.   Základní podmínky jsou specifikovány v tomto řádu PK zákonu č.154/2000 Sb.           a prováděcí vyhlášce č. 471/2000 Sb.. Rada PK může k tomuto řádu vydat podrobnější prováděcí předpisy. Zápis huculského koně do PK není bezpodmínečně vázán na členství majitele v ACHHK ani členství v PK.

 

1.2.   Specifikace podmínek pro zápis hřebců a klisen do PK huculského koně.

 

1.2.1.      Plemenná kniha hřebců není členěna do oddílů.

 

1.2.1.1.Plemenným hřebcem huculského plemene může být pouze jedinec splňující platné zákonné podmínky,  ustanovení šlechtitelského programu a Řádu PK, jehož majitel jej přihlásí k účasti v PK. Hřebci huculského koně, působící     v  plemenitbě dle dosavadního Řádu PK, budou zapsáni do PK se stejným číslem a jménem, pod kterým působí v plemenitbě dosud.

 

1.2.1.2.Plemenná kniha klisen je členěna do čtyř oddílů (HPK, PK, 1.PPK, 2.PPK). Klisny huculského koně, splňující platné zákonné podmínky, podmínky pro zápis do PK podle tohoto řádu, jsou evidované v ústřední evidenci, jejichž majitelé je přihlásí k účasti v PK. Klisny zapsané do PK dle dřívějšího Řádu PK a vyhovující uvedeným podmínkám budou automaticky zapsány do PK se stejným číslem a jménem, které jim dosud přísluší.

                                   

1.2.1.3.V případě zápisu hřebců a klisen plemene huculského koně platí tyto zásady:

 

        I.  Plemenní hřebci:

při zápisu hřebců do plemenné knihy platí článek 6.1.1.5. Nezbytnou podmínkou pro zapsání hřebce do PK je úspěšné složení výkonnostních zkoušek a udělení oprávnění k plemenitbě. Pro hřebce huculského koně splňující podmínky pro zápis do PK podle tohoto řádu, evidované v ústřední evidenci   zapsané do PK dle dosavadního řádu PK platí, že budou automaticky zapsáni do PK se stejným čísle a jménem, které jim dosud přísluší.

 

 

II. Plemenné klisny:

 

PK klisen je členěna do těchto oddílů:

                        Hlavní plemenná kniha (HPK)

klisna musí mít oboustranný původ nejméně do 4. generace předků, kteří musí příslušet k danému plemeni. Ohodnocení typu a exteriéru musí dosáhnout nejméně 7,1 bodů.

                                                                                                                                                                                                                                                       

                        Plemenná kniha (PK)

klisna musí mít oboustranný původ nejméně do 3. generace předků, kteří musí příslušet k danému plemeni. Ohodnocení typu a exteriéru musí dosáhnout nejméně 6,1 bodů.

 

Klisny, zapsané do HPK a PK, musí být čistokrevnými jedinci huculského koně ve smyslu šlechtitelského programu.

Soubor vyjmenovaných klisen z těchto dvou oddílů (HPK a PK), pro něž RPK stanoví samostatný program zajišťující zvýšenou intenzitu šlechtitelského procesu se nazývá „preferované klisny“. Tyto klisny podléhají specifickým podmínkám stanoveným v tomto „akceleračním programu“.

 

                        1. pomocná kniha (1.PPK)

klisna musí mít oboustranný původ nejméně do 2. generace předků, kteří musí příslušet k danému plemeni.Ohodnocení typu a exteriéru musí dosáhnout nejméně 5,1 bodů.

 

            2. pomocná kniha (2.PPK)

klisna splňující kriteria původu předchozích oddílů, avšak s hodnocením typu a exterieru nedosahujícím 5,1 bodů.

Do druhého oddílu PPK mohou být výjimečně zapsány i klisny s větším počtem než 5,1 bodů, které ve druhé generaci mají jednoho předka, jehož plemenná příslušnost není známa, nebo pochází z rozdílného plemene. Tato výjimka neplatí u předků otce v přímé linii. Podmínkou však je, že celkový objem genů cizích plemen nepřekročí 31,25 % při počítání ze čtvrté generace předků. Platnost tohoto ustanovení lze použít naposledy pro koně narozené z připouštěcího období roku 1998.

Klisny s jednostranným původem nebo klisny s neznámým původem nejsou do plemenné knihy huculského koně zapisovány, jsou však registrovány a evidovány  jako užitkoví koně.

Neodpovídá-li  klisna některému ze stanovených kritérií pro horní nebo dolní hranice tělesného rámce nebo dolní hranice pro sílu kostry, požadovaného šlechtitelským programem,ale ostatním požadovaným kriteriím vyhovuje, může se zařadit při překročení:

 

¨      Horní hranice – max. do 1.PPK

¨      Dolní hranice – max. do 2. PPK

 

 

1.3.   Pododdíly strakatých huculských koní

 

Do těchto pododdílů, které jsou součástí jednotlivých oddílů PK (Hřebci, Klisny -HPK, PK, 1PPK, 2PPK) se zapisují huculští koně, kteří jsou sami strakatí, nebo mají předky strakaté. Strakatostí se nerozumí běžné, bílé odznaky koní. Toto ustanovení se vztahujei na jejich potomstvo, i když je plášťově zbarvené. 

 

 

1.4.    Dodatečné změny zápisu do PK a vyšší nebo nižší zařazení klisny v PK.

 

1.4.1.      Pokud se při zápisu klisny vychází z chybných předpokladů co se týče původu, může se provést po ověření změna zápisu. Klisny, které jsou zapsány do jednoho  z oddílů Plemenné knihy, mohou být na základě zdůvodněné žádosti znovu předvedeny komisi ve stanoveném termínu a na základě posouzení může být zařazení klisny opraveno.

 

1.4.2.      Přeřazení koní se strakatým předkem do oddílů plášťových koní lze provést po  prokázání genetické čistoty uvedené v podmínkách přílohy toho řádu (č 1)

 

 

1.5.   Změny v evidenci

Změnu majitele hřebce nebo klisny zapsaných do PK, export, kastraci, úhyn nebo nutné poražení musí majitelé písemně oznámit ACHHK na předepsaném tiskopise „Hlášení změny“ (viz příloha č.2) nejpozději do 7 dnů. Současně je nezbytné zaslat platné doklady (průkaz koně, potvrzení o původu event. výpis z PK) ACHHK, která změnu potvrdí a zajistí předání údajů ústřední evidenci koní.

 

Všechny ostatní podstatné změny údajů o koních zapsaných v plemenných knihách       musí být ověřeny ACHHK. Změny v identifikačních údajích chovatele nebo majitele hlásí dotčená osoba ACHHK, která zajistí předání ústřední evidenci.

 

1.6.    Genová rezerva

 

Genovou rezervu huculského koně tvoří hřebci a klisny vybrané komisí pro genetické zdroje.

 

 

Označování, identifikace a pojmenovávání koní

 

1.1         Označování a identifikace je obecně dána prováděcí vyhláškou č.357/2001Sb. k zákonu             č. 154/2000 Sb., a dále se řídí tímto řádem, šlechtitelským programem a vnitřními předpisy ACHHK.

 

 

1.1.1        Kódové označení plemene.

Plemeno huculský kůň má kódové označení 11. Toto kódové označení je dvojčíslím po čísle státu a uznaného chovatelského sdružení v životním číslo koně zapsaného do PK.

1.2         Řád výžehů

 

            Symbol označující příslušnost k plemeni huculský kůň je následující:

 

 

 

 

 

 

Tento symbol se při zápisu hřebců do PK, klisen do HPK  a PK umístí na levou stranu krku koně.

Individuální výžeh jedince se provádí dle § 4, odst.3, vyhlášky č.357/2001 Sb.

 

 

1.2.1        Výžehy hříbat při vývozu březích klisen a transferu embryí.

Hříbata exportovaná v mateřském těle nebo formou embryí mohou být opatřena výžehy ACHHK jen s jejím souhlasem.

 

1.2.2        Každý kůň obdrží jako hříbě  " registrační číslo ". Toto číslo je devítimístné a během života koně se nemění. Platí a převádí se i při převedení koně do jiného oddílu PK. Po doplnění čísla státu (203) a uznaného chovatelského sdružení ( 002) tvoří pak životní číslo koně, které se uvádí na „průkazu koně“.

 

 

Registrační číslo sestává - viz. příklad:

          

huculské hříbě s výžehem v pravém sedle 10/212, narozené v r. 2001:

 

 

           11              10           212                01

                                                                        poslední dvojčíslí roku

                                                                        narození

                                                  pořad. č. hříběte v registrační

                                                  knize koní

                                 číslo území

            identifikační kód PK

 

Příklad životního čísla huculského koně: 203 002 111021201

1.3         Identifikace původu pomocí DNA.

 

1.3.1        Identifikace původu pomocí DNA je bezpodmínečně nutná před zápisem hřebce do PK. Náklady nese v tomto případě ten, kdo požádal licenci a zápis hřebce do PK.

 

1.3.2        U každého zapsaného koně, popř. u koně předvedeného k zápisu a u hříběte, které má být registrováno, je ACHHK oprávněna žádat výsledky  zkoušek DNA. V souhlasných případech nese náklady ACHHK, v nesouhlasných případech nese náklady chovatel. Osvědčení o výsledku DNA je uloženo u objednatele. Výsledek zkoušky bude zanesen do PK příslušného jedince.

 

1.3.3        U zvířat zařazených v genetickém zdroji stanovuje podmínky krevních zkoušek  příslušná komise v souladu s projektem genetické ochrany. Jedinci zařazení do genetických zdrojů budou označeni specifickým znakem v počítačové databázi a na plemenářské dokumentaci dle dispozic organizace pověřené gescí za genetické zdroje.

 

1.3.4        Před vystavením  potvrzení o původu koně se musí provést uvedené zkoušky DNA       v těchto případech:

 

1.      Hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu. Náklady nese chovatel.

 

2.      Existují-li pochybnosti o udaném původu a v případě, že klisna byla       v průběhu říje připuštěna dvěma nebo více hřebci a nebo, jestliže hříbě nebylo identifikováno a registrováno pod matkou. V těchto případech nese náklady rovněž chovatel.

 

3.      Nesouhlasí-li datum posledního připouštění s datumem narození o více jak 30 dnů

 

 

1.4         Pojmenování koní

 

Huculští koně bývají zpravidla pojmenováni do odstavu. Pojmenování koní plemene huculský kůň přísluší chovateli nebo majiteli koně.

 

1.4.1        Plemenní hřebci

nejpozději dnem zápisu do PK obdrží každý hřebec jméno, vždy složené ze dvou částí. První část označuje příslušnost ke kmeni (linii), druhá část je libovolná a její určení přísluší chovateli nebo majiteli. Zpravidla se používá jméno, které dostal hřebec již jako hříbě. Stejné jméno smí být použito u jiného hřebce jedině s číselným rozlišením a nebo rozdílným přídomkem. 

Příklad: plemenný hřebec Gurgul Edo, Gurgul Edo 1.

 

 

1.4.2        Plemenné klisny

pojmenování plemenných klisen je libovolné a přísluší chovateli nebo majiteli. U klisen zapsaných v HPK a PK je doporučeno použít jména ze dvou částí, přičemž první část je jméno klisny, vybrané chovatelem nebo majitelem (většinou již u hříběte) a druhá část zkratkou vyjadřuje příslušnost ke kmeni (linii) po otci. Užívané zkratky: Gurgul GU, Goral Gh, Hroby H, Oušor O, Pietrosu  P.

 

            Příklad: plemenná klisna Dubina Gu

Účast v Plemenné knize

 

1.1.   Účast koně v Plemenné knize huculského koně je dána podmínkami stanovenými v bodě 1.2. tohoto  řádu.

 

1.2.   Účast chovatele v PK huculského koně je řádná, přidružená a evidovaná.

 

1.2.1.      Řádnými členy PK huculského koně jsou všichni členové  ACHHK, vlastníci huculského koně. Účast řádných členů vyplývá přímo z jejich členství v ACHHK. Ukončením členství v ACHHK je rovněž ukončeno řádné členství chovatele v PK.

 

1.2.2.      Přidruženými členy PK mohou být majitelé a chovatelé huculských koní, kteří nejsou členy ACHHK, ale splňují následující podmínky:

 

a)      podají písemnou přihlášku za přidruženého člena PK nebo tak učiní svým písemným prohlášením na popisovém listě při svodu koní příslušnému inspektorovi a zaváží se k plnění podmínek ŘPK huculského koně

b)      mají koně evidované v plemenné knize hřebců a klisen nebo v pomocných registrech ( viz kapitola Obsah plemenné knihy, bod 1.1.)

 

c)      uhradí registrační poplatek dle sazebníku ŘPK

 

1.2.3.      Evidovaný člen je majitel huculského koně, který není ani řádným ani přidruženým členem PK

 

1.3.   Práva a povinnosti členů PK jsou dána tímto řádem

 

 

Mezinárodní spolupráce

 

 

1.1.   ACHHK zajišťuje mezinárodní spolupráci s chovatelskými svazy organizacemi, sdružujícími chovatele huculských koní, zejména při řešení  a inovaci metodických, organizačních a technických postupů vedení PK.

 

1.2.   ACHHK, která je nositelem plemenné knihy huculského koně, je současně garantem této PK vůči zahraničí, zejména pak vůči HIF.

 

 

Finanční zabezpečení řádu Plemenné knihy

 

1.3.   Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch členů PK, systematického a efektivního rozvoje plemene. Nezbytné náklady spojené  s vedením PK, zajištěním technického a organizačního rozvoje PK jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony, placených majiteli koní, z dotací a státních příspěvků, popř. ze souvisejících aktivit ACHHK a dále z dědictví  a darů.

 

1.4.   Výši poplatků a způsob hospodaření určuje finanční řád PK, který je nedílnou součástí Řádu PK. Finanční řád stanoví a aktualizuje výbor ACHHK po dohodě s radou PK. Zásady Finančního řádu a hospodaření podléhají schválení výroční schůze ACHHK.

 

 

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

1.1.   Klisny zapsané do PK dle dosavadního Řádu PK a vyhovující uvedeným podmínkám tohoto řádu, budou automaticky zapsány do PK se stejným číslem a jménem, které jim dosud přísluší.

 

1.2.   Plemenní a mladí koně v odchovu, evidovaní podle předchozího ŘPK a vyhovující uvedeným podmínkám tohoto řádu se považují za zapsané dle tohoto ŘPK.

 

1.3.   Všechna data evidovaná dle předchozího řádu a vyhovující uvedeným podmínkám tohoto řádu se považují za platná.

 

1.4.   Osvědčení o původu koně vydaná do 31.12.2000, dle předchozího ŘPK a vyhovující uvedeným podmínkám tohoto řádu zůstávají v platnosti a považují se za potvrzení        o původu koně dle zákona  č.154/ 2000/Sb..

 

1.5.   Tento aktualizovaný Řád plemenné knihy vstupuje v platnost dnem schválení MZe ČR.

 

1.6.   Současně s nabytím platnosti tohoto řádu pozbývá platnost předešlý ŘPK

z 22.2. 2001